پیاده سازی نرم افزارهای سفارشی (مبتنی بر وب،مبتنی بر ویندوز)

با توجه به پیشرفت روز افزون دانش IT ،نیازهای مردم نیز در حال افزایش است از این رو شرکت ها یا اشخاص حقیقی متخصص(دکتر،مهندس و...)نیاز به نرم افزاری دارند که تمام نیازهای آنها را برطرف کند و چون این امکانات،خاص و مخصوص نیاز کاری و شغلی آنها می باشد از این رو به سفارش نرم افزار مورد نیاز خود می پردازند که در بعضی از این درخواستها،نرم افزار باید بر روی ویندوز اجرا شود که به آنها نرم افزارهای مبتنی بر ویندوز می گویند ولی بعضی از کارفرمایان نیاز به اجرای نرم افزارهای سفارشی بر روی وب سایت خود هستند که به این نرم افزارها،برنامه های مبتنی بر وب گفته می شود.

شرکت رایان فناوری پردازش با کادری متخصص،آماده مشاوره و اجرای ایده های شما در قالب نرم افزار می باشد.