افزایش رتبه و ترافیک سایت در الکسا

 
سایت الکسا معتبرترین سایت رتبه بندی سایت های جهان می باشد.الکسا رتبه سایت شما را هم در بین سایتهای جهان و هم در بین سایت های کشور نمایش می دهد.هر چه عدد این رتبه کمتر باشد یعنی رتبه سایت شما بهتر است.برخی از کارفرمایان قبل از واگذاری کار خود به شما برای انجام،رتبه سایت شما را در این سایت می سنجند و اگر رتبه سایت شما در بین سایت های جهانی و کشور قابل قبول بود کار یا پروژه خود را برای انجام به شما واگذار می کنند و این رتبه را اعتبار سایت شما در بین مردم می دانند.

 شرکت رایان فناوری پردازش از  متخصصین خود برای آنالیز سایتها استفاده می کند ابتدا سایت شما توسط متخصصین ما بررسی می شود و معیارهای که برای الکسا مهم است در سایت شما قرار می گیرد و دوره زمانی خاصی توسط تیم متخصص شرکت رایان فناوری پردازش برای سایت شما تعیین می شود که در این دوره(مثلا 4 ماه)رتبه سایت شما به رتبه ای که در قرارداد تعیین شده می رسد.این دوره زمانی برای هر سایتی متفاوت است و با توجه به نیازهای الکسا از سایت شما تعیین می شود.